Blogging

MSFJ – Klei Mrâo Mrang – Mâo klei bi mblah ngă, Lĭng khan Karen hŏng Lĭng Khan BurmeseEducation for Montagnards, news, blogging…etc

Klei Mrâo Mrang

1. Mâo klei bi mblah ngă, êpul ling khan anak c̆ư̆ c̆iăng Karen hŏng Lĭng Khan Burmese ti Knông Lăn Thai leh anăn Myanmar.
2. Brazil amâo tŭ ư Vaccine Sputnik v dưm mơng c̆ar Russia.
3. Dlăng wĭt 100 hruê dŏ Aê Khua Misil Joe Biden dưi ngă leh dưm mơng đĭ ngă kơ bruă.
4. Joe Biden ăt djhă poih mrô mnuih Refugee 15 êbâo c̆ô

Mâo klei bi mblah ngă êpul ling khan anak c̆ư̆ c̆iăng Karen hŏng Lĭng Khan Burmese ti Knông Lăn Thai leh anăn Myanmar.

– Klei bi mblah mtuh ti kring dưr Myanmar, jhĕ knông lăn Thailand, aguah ưm hruê 27 mlan 4. Mông anăn mnuih ling khan ƀuôn sang Karen, bi mhiă mă sang lĭng khan Myanmar. Klei bi mblah anei jing ktang nhât’ dưm mơng hruê “Bi mdlưh” Dao Chinh lơ 1 mlan 2, ƀa kơ c̆ar Myanmar lĕ hlăm klei rung răng, kbah akbiê̆t.

Ling khan Myanmar kđar wĭt hŏng bhao ktuang, klei bi mblah anei jing msĕ si mâo klei bi mc̆ŭt dưm mơ̆ng knơng bruă “Hiep hoi quoc gia dong nam A” (Asian), c̆ăng bi mjưh klei rung răng ti nei, dinu lac̆ srăng gir ksiêm dlăng klă kơ bruă ƀi mtrông jhai anei hlăm gưr kbĭn hruê kăm êlâo ti c̆ar Indonesia.

Jih jang khua knơng bruă ti Dong Nam A, hruê kăm êlâo dưi tŭ ư kơ êlan klông bi mjưh klei bi mblah, mdjiê mnuih ƀuôn sang leh bi mtrŭt kơ klei blŭ hrăm dua hnah tĭng.

Êpul dôk dơ̆ng kơ lăn c̆ar Karen (KNU) jing êpul dôk bi k’dơ̆ng sui thŭn ti c̆ar Myanmar, diñu lac̆ dưi mhiă leh sang khan ti dưr Ea Krông Salween, giăm knông lăn Thailand.

Please support our channel by like and Sub so I will have motivation to do more and help vulnerable people. Thanks

Music from Uppbeat (free for Creators!):
https://uppbeat.io/t/anuch/our-champion
License code: EHSUXLVNNI0CUFSI
#HriamkleiAmerik​ #YPhichdok​ #KleiMrâoMrang

source